Pomiary promieniotwórczości naturalnej skał, gleb, pyłów, próbek wodnych oraz innych próbek środowiskowych

Pomiary promieniotwórczości minerałów z użyciem detektorów półprzewodnikowych (HPGe) promieniowania gamma.

Pomiary stężeń promieniotwórczych izotopów radonu 222Rn i 220Rn

Pomiary promieniotwórczości beta próbek proszkowych i stałych z użyciem sondy scyntylacyjnej promieniowania beta.

Kontakt